Karta EKUZ

EKUZ – Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego

Zdrowie stanowi najcenniejsze dobro posiadane przez człowieka, dlatego powinniśmy o nie dbać najlepiej, jak potrafimy. Pomocne są programy oferowane przez państwo na mocy porozumień międzynarodowych, w tym przede wszystkim na terenie Unii Europejskiej i w krajach Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu.

Jeżeli zatem planujemy wyjazd za granicę  –  służbowy bądź prywatny – warto odpowiednio wcześniej zapewnić sobie prawo do pomocy zdrowotnej na terenie innego państwa.

Czy opieka medyczna za granicą jest płatna?

Powszechnie obowiązująca Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to jeden z przykładów takiego porozumienia. W zależności od kraju pomoc medyczna może zostać udzielona bezpłatnie albo odpłatnie (jeżeli w państwie istnieje obowiązek współpłacenia składek), stąd należy ustalić, jaka przysługuje nam pomoc w miejscu, do którego planujemy się udać.

Aby zgłosić się do EKUZ, musimy koniecznie posiadać prawo do ubezpieczenia w NFZ lub  – w przypadku nieubezpieczonych  – prawo do opieki medycznej na terenie Polski. Kiedy spełniamy te warunki, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy złożyli wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Na wstępnym etapie należy określić, czy podróżujemy w związku z pracą (delegacja służbowa, poszukiwanie zatrudnienia) czy jest to wyjazd tymczasowy (w celach turystycznych bądź naukowych), a następnie wypełnić wniosek.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Co obejmuje NFZ EKUZ?

W przypadku karty wydawanej turystom lub uczniom czy pracownikom naukowym zakres opieki zdrowotnej zawiera się w świadczeniach, w opinii lekarza, niezbędnych do podjęcia, aby ubezpieczony nie musiał przymusowo wrócić do kraju w celu uzyskania wsparcia medycznego. Dla pracowników i poszukujących pracy Europejska Karta Zdrowia obejmująca swoim zakresem wszelkiego rodzaju świadczenia niezbędne do pobytu na terenie państwa, w którym wykonuje się pracę, wydawana jest osobom pracującym na własny rachunek, pracownikom najemnym, przygranicznym, wysłanym (oddelegowanym).

Jak uzyskać opiekę zdrowotną?

Mamy trzy możliwości, aby zgłosić chęć posiadania ubezpieczenia: pobrać, wydrukować i złożyć dokumenty (osobiście lub elektronicznie w postaci skanów) albo wypełnić wniosek o EKUZ online. Należy przy tym przygotować dokumenty poświadczające odpowiedni status: osoby uczącej się, zatrudnionego lub bezrobotnego. Po potwierdzeniu prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej zostanie nam wydana karta EKUZ. Od złożenia wniosku czekamy do pięciu dni roboczych na jej wyrobienie  –  kartę możemy odebrać osobiście albo zostanie nam przesłana za pośrednictwem poczty.

Należy pamiętać, że okres ważności (od 2 miesięcy do 5 lat) karty uzależniony jest od naszej sytuacji jako osoby ubezpieczonej  –  z jakiego tytułu przysługują nam świadczenia oraz warunków, na jakich je pobieramy. Składając wniosek o EKUZ, powinniśmy dowiedzieć się, na jaki konkretnie czas przysługuje nam prawo do opieki oraz jaki zakres udzielanej pomocy bezpłatnej obowiązuje w danym kraju.

Jeżeli znamy dokładny termin wyjazdu i chcemy szybko załatwić formalności, powinniśmy wcześniej złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ, aby w razie konieczności uzupełnić potrzebą dokumentację (zaświadczenia z ZUS, uczelni, kopię umowy o dobrowolne ubezpieczenie i potwierdzenia wpłat itp.). Warto też pamiętać, że opieka zdrowotna jest bezpłatna jedynie w niektórych krajach. W innych zachodzi konieczność dopłaty – warto więc sprawdzić, czy będziemy musieli ponosić dodatkowe koszty np. w przypadku zatrudnienia.